Statutes

Belgian Anesthesia Trainees (BAT) VZW

1. Benaming, doel, zetel

Artikel 1 – De vereniging draagt de naam ‘Belgian Anesthesia Trainees’ vzw, afgekort BAT, en is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2 – De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Kroonlaan 20.

Artikel 3 – De vereniging heeft als doel om de artsen-specialisten in opleiding in de anesthesie-reanimatie in het kader van een in België goedgekeurd stageplan:

 • zo goed mogelijk te begeleiden in hun opleiding,

 • een centraal aanspreekpunt te bieden,

 • een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen en deze kwaliteit te bewaken,

 • te vertegenwoordigen binnen de verschillende relevante verenigingen, zowel nationaal als internationaal,

 • van extra opleiding te voorzien, hoofdzakelijk door middel van een wetenschappelijk congres,

 • met elkaar, met de verschillende stagemeesters en met de verschillende universiteiten in contact brengen om uitwisseling van ideeën en stageplaatsen en wetenschappelijk onderzoek te faciliteren,

 • een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt te voorzien.

Om dit maatschappelijk doel te verwezenlijken, zal een visietekst opgemaakt en verspreid worden en, zo nodig, bij voorkeur jaarlijks, geactualiseerd worden.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

2. Leden

Artikel 4 – De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegelaten leden. Het aantal leden is onbeperkt. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. De toegetreden leden kunnen de algemene vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 5 – Effectieve leden

De effectieve leden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. titularis zijn van een wettelijk artsendiploma, ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Artsen en gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen,

 2. in het kader van een erkend stageplan in opleiding zijn als arts-specialist in de anesthesie-reanimatie,

 3. maximaal 2 jaar erkend zijn als arts-specialist in de anesthesist-reanimatie.

Artikel 6 – Toegetreden leden

Kunnen als toegetreden lid worden aanvaard, de studenten geneeskunde tijdens hun 3de Masterjaar die hun interesse voor de anesthesie hebben kenbaar gemaakt bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 7 – Indiening kandidatuur

Elke kandidatuur wordt elektronisch gericht aan de raad van bestuur, die de ontvankelijkheid van de kandidatuur zal beoordelen en soeverein beslist over de aanvaarding met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. Er is tegen deze beslissing geen beroep mogelijk. Een kandidaat van wie de aanvraag niet aanvaard is, kan na één jaar opnieuw zijn/haar kandidatuur indienen.

Bij de aanvraag tot lidmaatschap wordt een e-mailadres meegedeeld langs waar alle communicatie naar het lid rechtsgeldig kan verstuurd worden. Dit e-mailadres blijft geldig totdat het lid een nieuw e-mailadres bezorgt aan de secretaris van de vereniging.

In het kader van de GDPR geeft het lid uitdrukkelijk zijn akkoord om dit e-mailadres te gebruiken in alle communicatie met betrekking tot de vereniging. Het lid aanvaardt dat dit e-mailadres eveneens ter beschikking gesteld wordt van derden voor zover dit nuttig is voor de belangenverdediging van de leden.

Artikel 8 – Ledenbijdrage

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering. Het maximum van deze bijdrage is vastgesteld op € 250 en het minimum op € 0.

Artikel 9 – Beëindiging lidmaatschap

Een lid kan te allen tijde zijn ontslag indienen bij de vereniging. Hij deelt zijn ontslag per e-mail mee aan de secretaris. Het ontslag ontslaat hem echter niet om het lidgeld voor het lopende boekjaar te voldoen.

Artikel 10 – Het verlies van de noodzakelijke voorwaarde om lid te worden, brengt van rechtswege het verlies van lidmaatschap met zich mee.

Leden die hun lidgeld niet betalen, worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

Artikel 11 – Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de raad van bestuur of verzoek van minstens één vijfde van de effectieve leden, worden beëindigd door een bijzondere beslissing van de algemene vergadering waarop minstens de helft van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing wordt bij een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.

3. Algemene vergadering

Artikel 12 – De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden, dewelke stemrecht hebben. De toegetreden leden kunnen de algemene vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die uitdrukkelijk worden toegekend door de toepasselijke wettelijke of statutaire bepalingen:

 • wijziging van de statuten;

 • benoeming en afzetting van bestuurders;

 • benoeming en afzetting van effectieve leden;

 • benoeming en afzetting van toegetreden leden;

 • kwijting aan bestuurders en commissarissen;

 • goedkeuring van de begroting en van de rekening;

 • ontbinding van de vereniging;

 • omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

Artikel. 13 – De algemene statutaire vergadering komt jaarlijks bijeen tijdens de maand november op uitnodiging van de voorzitter of, als deze verhinderd is, op uitnodiging van de ondervoorzitter of de secretaris. De uitnodiging, die minstens 15 kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd wordt, vermeldt de datum en locatie van deze vergadering. De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt uitsluitend verstuurd per gewone e-mail.

Artikel 14 – Een buitengewone algemene vergadering kan steeds samengeroepen worden, hetzij op initiatief van de raad van bestuur, hetzij op aanvraag van één vijfde van de leden die in orde zijn met de betaling van het lidgeld. In dit geval moet de bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de 6 weken volgend op het indienen van een geldige aanvraag.

Artikel 15 – De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, in geval van afwezigheid, door de ondervoorzitter, de secretaris of het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.

Artikel 16 – De vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat op zijn minst beide taalgroepen rechtstreeks of via volmacht aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Indien hieraan niet voldaan is, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde. Deze nieuwe algemene vergadering kan slechts plaatsvinden na verloop van 15 kalenderdagen. De oproep voor deze nieuwe algemene vergadering moet verzonden worden binnen de 2 kalenderdagen volgend op de eerste algemene vergadering. Deze algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Voor de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid en de ontbinding van de vereniging gelden de wettelijke bepalingen van toepassing op de vzw’s.

Artikel 17 – Elk effectief lid mag zich op de algemene vergadering door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Elk lid mag slechts twee volmachten dragen.

Artikel 18 – De besluiten van de algemene vergadering worden samen met de notulen van de raad van bestuur neergeschreven in een verslag, dat minstens online ter beschikking wordt gesteld van alle leden. Dit verslag wordt goedgekeurd op de volgende algemene vergadering.

4. Raad van bestuur

Artikel 19 – De raad van bestuur is samengesteld uit 14 leden verkozen door de algemene vergadering voor een periode van twee jaar. Om een zo groot mogelijk aantal leden te bereiken, verloopt de stemprocedure voor de functies van voorzitter en onderovoorzitter uitsluitend elektronisch.

De periode waarbinnen de stem mag worden uitgebracht voor deze electronische procedure moet minstens 3 weken bedragen. De stemprocedure wordt afgesloten daags voor de algemene vergadering. De nodige maatregelen worden genomen om de anonimiteit van de stemming te waarborgen. Voorzitter en ondervoorzitter zijn bij voorkeur van een andere taalrol.

De andere 12 bestuurders worden rechtstreeks verkozen door de algemene vergadering wanneer deze samenkomt. De functies van secretaris en penningmeester worden binnen de raad van bestuur toegewezen onder de door de algemene vergadering verkozen leden van de raad van bestuur.

Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder wordt een vervanger verkozen door de volgende algemene vergadering. De vervanger beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

Een effectief lid kan zich kandidaat stellen voor meerdere functies met dien verstande dat, zodra hij verkozen is in een functie, de overige kandidaatstellingen automatisch vervallen. De raad van bestuur kan, voor zover de goede werking van de vereniging dit vereist, nog andere specifieke functies toekennen binnen het bestuur. De leden die geen specifieke functie uitoefenen, dragen de titel van raadgever.

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecumuleerd worden.

De leden van de raad van bestuur van wie het mandaat afloopt, kunnen zich herkiesbaar stellen voor een nieuw mandaat.

Enkel de effectieve leden artsen-specialisten in opleiding in de anesthesie kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in de raad van bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur tijdens zijn mandaat erkend wordt als arts-specialist in de anesthesie-reanimatie mag hij evenwel zijn mandaat verder uitoefenen.

Teneinde een evenwichtige vertegenwoordiging van alle Belgische universiteiten in de raad van bestuur te verkrijgen, wordt bij de verkiezing van de leden van de raad van bestuur, voor zover het aantal ontvangen kandidaturen dit mogelijk maakt, ernaar gestreefd om maximaal twee leden te hebben per universiteit waar de assistent aanvaard werd voor een opleiding in de anesthesie-reanimatie.

De raad van bestuur moet minstens één lid minder tellen dan het aantal effectieve leden van de vereniging.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus van elk kalenderjaar.

Ten laatste twee weken na het einde van het boekjaar worden de leden op de hoogte gebracht van de openstaande functies. De oproep tot kandidaturen vermeldt de uiterste datum waarop de kandidaturen moeten worden ingediend bij de voorzitter of bij het lid van de raad van bestuur dat daartoe werd aangewezen. De namen van de ontvangen kandidaturen worden minstens één week voor het begin van de stemprocedure bekendgemaakt.

Artikel 20 – De raad van bestuur kan ad-hoc bijkomende functies creëren en toekennen. Deze functies worden opgesomd in het huishoudelijk reglement. Deze ad-hoc functies kunnen toegekend worden onder de leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan eveneens bijzondere opdrachten toevertrouwen aan geïnteresseerde effectieve leden. Zij worden systematisch uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering van de raad van bestuur teneinde verslag uit te brengen van hun opdracht. Zij beschikken evenwel niet over stemrecht binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur kan op om het even welk moment een einde maken aan deze specifieke opdrachten. Deze specifieke opdrachten moeten na iedere algemene vergadering worden bevestigd.

In het algemeen kan de raad van bestuur eveneens iedereen die nodig of nuttig beschouwd wordt voor de goede werking van de vereniging op permanente basis of punctueel uitnodigen.

Op de website van de vereniging worden de namen en functies vermeld van alle leden van de raad van bestuur alsook de namen van de leden die een specifiek mandaat vervullen binnen de raad van bestuur.

Artikel 21 – Omschrijving van de functies

De voorzitter waakt over, en verzekert de uitvoering van de statuten en het eventuele algemeen reglement. Hij leidt de vergaderingen en onderneemt alle nodige stappen voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Samen met de secretaris tekent hij alle akten, besluiten of verslagen en vertegenwoordigt de vereniging in al haar contacten met publieke gezagsdragers en derden.

Behoudens in de gevallen dat de algemene vergadering daartoe een andere persoon heeft aangesteld, voert hij elke beslissing genomen door de raad van bestuur uit om op te treden in rechte, zij het als eiser, zij het als verweerder.

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn taak. Hij vervangt, indien nodig, de voorzitter, die hem tijdelijk zijn bevoegdheden kan overdragen.

De secretaris wordt belast met de verslaglegging van de vereniging. Hij stelt de verslagen op van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. Hij houdt de lijst bij van de leden van de vereniging en legt aan de raad van bestuur de aanvragen tot toetreding voor. Hij is de archiefbewaarder voor de vereniging.

Ten opzichte van derden is de vereniging slechts gebonden door de gezamenlijke handtekening van voorzitter en secretaris. Deze kunnen nochtans steeds hun volmacht uitdrukkelijk toekennen aan een ander lid van de raad van bestuur.

De penningmeester is de bewaarder van de goederen van de vereniging, waarvan hij de inventaris opstelt en bewaart. Hij is verantwoordelijk voor de financiële tegoeden van de vereniging en de waardepapieren die hem zijn toevertrouwd.

Hij schrijft in de boekhouding de ontvangst in van de lidgelden, en andere bedragen aan de vereniging verschuldigd of door haar te innen, en levert hiervoor een ontvangstbewijs af.

De penningmeester heeft tot taak de jaarrekeningen op te maken en het budget voor te stellen voor het volgende werkingsjaar. De penningmeester krijgt handtekeningbevoegdheid over de bankrekening van de vereniging. Voor betalingen tot € 1.000 volstaat de handtekening van de penningmeester. Boven dit bedrag zijn zowel de handtekening van de voorzitter of ondervoorzitter als van de penningmeester nodig. De nodige instructies zullen daartoe gegeven worden aan de bank.

Artikel 22 – De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. Hij kan bepaalde van deze bevoegdheden delegeren.

De raad van bestuur is onder meer bevoegd voor het aannemen en ontslaan van personeel, het opstellen van de nodige interne reglementen, het aannemen van giften, het aangaan van hypothecaire leningen, het uitgeven van obligaties en het instellen van rechtsvorderingen.

Artikel 23 – De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan een van zijn leden of aan een derde en diens bevoegdheden bepalen.

Artikel 24 – Tegenover leden en derden wordt de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee gemandateerde bestuurders.

Artikel 25 – De raad van bestuur komt bij voorkeur minstens 4 maal per jaar samen. De raad van bestuur kan echter bijeengeroepen worden telkens het belang van de vereniging dit vereist, op uitnodiging van de voorzitter, ondervoorzitter of secretaris. De uitnodiging wordt verstuurd per e-mail. Ze vermeldt de datum, plaats en agenda van de raad van bestuur. Behoudens aangetoonde hoogdringendheid worden de uitnodigingen minstens 8 dagen vóór de raad van bestuur verstuurd. De raad van bestuur kan voor de organisatie van zijn vergaderingen beroep doen op alle technische mogelijkheden, zoals teleconferentie. Jaarlijks moet minstens één van deze vergaderingen plaatsvinden zonder een beroep te doen op deze technische mogelijkheden.

Om een probleem of een dossier van bijzondere aard toe te lichten, kunnen andere leden of niet-leden van de vereniging met het oog op advies uitgenodigd worden op de vergadering.

Artikel 26 – De raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer 50 % van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van bestuur kan echter geen rechtsgeldige beslissingen nemen indien slechts leden van één taalrol aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen door een 70 % meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elk bestuurslid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Men kan slechts houder zijn van één volmacht.

Artikel 27 – De besluiten van de raad van bestuur worden, samen met de notulen van de algemene vergadering, schriftelijk opgenomen in een verslag, dat online ter beschikking wordt gesteld van alle leden. De ontwerpen van verslagen worden goedgekeurd ter gelegenheid van de volgende vergadering. Dit verslag wordt op de volgende algemene vergadering goedgekeurd.

Artikel 28 – De aansprakelijkheid van de bestuurders wordt geregeld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Diversen

Artikel 29 – De voertaal binnen de vereniging is het Engels.

Alle officiële documenten worden evenwel opgesteld in het Nederlands.

Artikel 30 – Voor elke niet in onderhavige statuten geregelde aangelegenheid wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 31 – De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 32 – Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, en geeft het netto-actief van het maatschappelijk bezit aan een gelijkaardige vereniging met belangeloze doelstelling, die zij zal aanduiden in de ontbindings-beslissing.

Artikel 33 – Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921 of naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Belgian Anesthesia Trainees (BAT) ASBL

1. Dénomination, objectif, siège

Article 1 – L’association est dénommée « Belgian Anesthesia Trainees » asbl, abrégée BAT, et a été constituée pour une durée indéterminée.

Article 2 – Le siège social est fixé à 1050 Bruxelles, Avenue de la Couronne 20.

Article 3 – Pour les médecins spécialistes en formation en anesthésie-réanimation, dans le cadre d’un plan de stage agréé en Belgique, l’objectif de l’association est de :

 • les accompagner le mieux possible dans leur formation,

 • leur offrir un point de contact central,

 • leur garantir une formation de qualité et préserver cette qualité,

 • les représenter au sein des différentes associations significatives, au niveau tant national qu’international,

 • pourvoir à une formation supplémentaire, principalement à travers un congrès scientifique,

 • les mettre en contact entre eux, avec les différents maîtres de stage et les universités afin de faciliter l’échange d’idées, la recherche des lieux de stage et les travaux scientifiques,

 • faciliter la transition vers le marché de l’emploi.

Pour concrétiser ces objectifs sociaux, un texte de vision sera élaboré et diffusé, et au besoin, celui-ci sera actualisé de préférence annuellement.

En outre, l’association peut développer toutes les activités qui contribuent à la concrétisation de ces objectifs, y compris les activités lucratives dans les limites de ce que la loi autorise et dont les bénéfices seront intégralement destinés à la concrétisation des objectifs non lucratifs.

2. Membres

Article 4 – L’association se compose de membres effectifs et de membres adhérents. Le nombre de membres est illimité. Seuls les membres effectifs ont le droit de voter lors de l’assemblée générale. Les membres adhérents peuvent assister à l’assemblée générale mais n’ont pas le droit de vote.

Article 5 – Membres effectifs

Les membres effectifs doivent remplir les conditions suivantes :

 1. Être titulaire d’un diplôme de médecine légalement reconnu, être inscrit dans la liste de l’Ordre des médecins et être habilité à exercer la médecine,

 2. Être en formation en tant que médecin spécialiste en anesthésie-réanimation dans le cadre d’un plan de stage agréé,

 3. Etre agréé en tant que médecin spécialiste en anesthésie-réanimation depuis 2 ans maximum.

Article 6 – Membres adhérents

Peuvent être acceptés comme membres adhérents, les étudiants en médecine qui sont en 3eannée de master et qui ont fait part de leur intérêt pour l’anesthésie au secrétaire de l’association.

Article 7 – Candidature

Chaque candidature doit être adressée sous forme électronique au conseil d’administration qui évalue la recevabilité de celle-ci et décide souverainement de l’accepter avec une majorité simple des membres présents et représentés du conseil d’administration. Aucun recours n’est possible contre cette décision. Les candidats dont la demande n’est pas acceptée peuvent de nouveau introduire leur candidature après une année.

Lors de la demande d’affiliation, le membre communique une adresse e-mail à laquelle toutes les communications lui sont valablement envoyées. Cette adresse e-mail reste valable jusqu’à ce que le membre communique une nouvelle adresse au secrétaire de l’association.

Dans le cadre du GDPR, le membre accepte explicitement d’utiliser cette adresse e-mail pour toutes ses communications relatives à l’association. Le membre accepte que cette adresse e-mail soit également mise à la disposition de tiers pour autant que cela soit utile pour la défense des intérêts des membres.

Article 8 – Cotisation

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée générale. Le montant maximal de cette cotisation a été fixé à 250 € et le minimum à 0 €.

Article 9 – Fin de l’affiliation

Le membre peut à tout moment présenter sa démission à l’association. Il fait part de sa démission au secrétaire par e-mail. Cependant, sa démission ne le dispense pas de régler la cotisation pour l’année civile en cours.

Article 10 – La perte de la condition nécessaire pour devenir membre entraîne la perte de l’affiliation de plein droit.

Les membres qui sont en défaut de paiement de la cotisation sont considérés comme démissionnaires de plein droit.

Article 11 – Lorsqu’un membre agit à l’encontre des objectifs de l’association, sur proposition du conseil d’administration ou à la demande d’au moins un cinquième des membres effectifs, il peut être mis fin à l’affiliation par une décision particulière de l’assemblée générale lors de laquelle au moins la moitié de tous les membres effectifs sont présents ou représentés. Cette décision est prise avec une majorité des deux tiers des votes des membres présents ou représentés.

3. Assemblée générale

Article 12 – L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs ayant droit de vote. Les membres adhérents peuvent assister à l’assemblée générale mais n’ont pas droit de vote.

L’assemblée générale détient les compétences que les dispositions juridiques ou statutaires d’application lui assignent explicitement, à savoir :

 • La modification des statuts;

 • La nomination et la destitution des administrateurs;

 • La nomination et la destitution des membres effectifs;

 • La nomination et la destitution des membres adhérents;

 • La décharge des administrateurs et des commissaires;

 • L’approbation du budget et des comptes;

 • La dissolution de l’association;

 • La conversion de l’association en entreprise avec but social;

Article. 13 – L’assemblée générale statutaire se réunit chaque année au mois de novembre sur invitation du président, ou s’il est empêché, sur invitation du vice-président ou du secrétaire. L’invitation est envoyée au moins 15 jours calendrier avant l’assemblée générale et indique la date et le lieu de l’assemblée. L’invitation à l’assemblée générale est exclusivement envoyée par e-mail ordinaire.

Article 14 – Une assemblée générale extraordinaire peut toujours être convoquée, soit à l’initiative du conseil d’administration, soit à la demande d’un cinquième des membres en ordre de cotisation. Dans ce dernier cas, il faut convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les 6 semaines suivant l’introduction d’une demande valable.

Article 15 – L’assemblée est présidée par le président ou, en cas d’absence, par le vice-président, le secrétaire ou le plus âgé des membres présents du conseil d’administration.

Article 16 – L’assemblée est valablement composée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, étant entendu que les deux groupes linguistiques soient présents ou représentés par procuration. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée avec le même ordre du jour. Cette nouvelle assemblée générale ne peut avoir lieu qu’après 15 jours calendrier. La convocation à cette nouvelle assemblée générale doit être envoyée dans les 2 jours calendrier suivant la première assemblée générale. Cette assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises avec une majorité simple des votants présents ou représentés. Pour la modification des statuts, l’exclusion d’un membre et la dissolution de l’association, les dispositions juridiques valables pour les asbl sont d’application.

Article 17 – Chaque membre effectif peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif à qui il donne une procuration écrite. Chaque membre peut seulement être porteur de deux procurations.

Article 18 – Les décisions de l’assemblée générale ainsi que les notules du conseil d’administration sont consignées dans un compte rendu qui sera au moins publié en ligne pour être mis à la disposition de tous les membres. Ce compte rendu est approuvé lors de l’assemblée générale suivante.

4. Conseil d’administration

Article 19 – Le conseil d’administration est composé de 14 membres élus par l’assemblée générale pour une période de deux ans. Afin de rassembler le plus de membres possibles, la procédure de vote pour le président et le vice-président se déroule exclusivement par voie électronique.

La période lors de laquelle il est possible de voter doit durer au moins 3 semaines. La procédure de vote se clôture le jour qui précède l’assemblée générale. Les mesures nécessaires sont prises pour garantir l’anonymat des votes. Le président et le vice-président sont de préférence d’un régime linguistique différent.

Les 12 autres administrateurs sont choisis par l’assemblée générale quand celle-ci se réunit. Les fonctions de secrétaire et de trésorier sont attribuées à des membres du conseil d’administration par les membres du conseil d’administration élus par l’assemblée générale.

En cas de décès, démission ou destitution d’un administrateur, l’assemblée générale suivante procède à son remplacement. Le remplaçant termine le mandat de celui qu’il remplace.

Un membre effectif peut se porter candidat pour plusieurs fonctions étant entendu que dès qu’il est élu à une fonction, les autres candidatures expirent automatiquement.

Pour autant que le bon fonctionnement de l’association l’exige, le conseil d’administration peut encore attribuer d’autres fonctions spécifiques en son sein. Les membres qui n’exercent pas de fonction spécifique portent le titre de conseiller.

Les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier ne peuvent pas être cumulées.

Les membres du conseil d’administration dont le mandat arrive à échéance peuvent être réélus pour un nouveau mandat.

Seuls les membres effectifs médecins spécialistes en formation en anesthésie peuvent se porter candidat pour une fonction au conseil d’administration. Si un membre du conseil d’administration est agréé médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant son mandat, il peut cependant continuer à exercer son mandat.

Afin que la représentation de toutes les universités belges soit équilibrée au sein du conseil d’administration, lors des élections des membres du conseil d’administration, on tente de faire en sorte que, pour autant que le nombre de candidatures reçues le permette, deux membres maximum soient issus d’une même université où l’assistant a été accepté pour une formation en anesthésie-réanimation.

Le conseil d’administration doit compter au moins un membre de moins que le nombre de membres effectifs de l’association.

Le mandat de l’administrateur n’est pas rémunéré.

L’exercice comptable de l’association s’étend du 1er septembre au 31 août de chaque année civile.

Au plus tard deux semaines après la fin de l’exercice comptable, les membres sont informés des fonctions vacantes. L’appel à candidature indique la date butoir à laquelle les candidatures doivent être introduites auprès du président ou du membre du conseil d’administration désigné pour cette fonction. Les noms des candidats sont révélés au moins une semaine avant le début de la procédure de vote.

Article 20 – Le conseil d’administration peut créer et attribuer des fonctions ad-hoc. Ces fonctions sont décrites dans le règlement d’ordre intérieur. Ces fonctions ad hoc peuvent être attribuées aux membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut également confier des missions particulières aux membres effectifs intéressés. Ils sont systématiquement invités à prendre part à la réunion du conseil d’administration pour y présenter le compte rendu de leur mission. Cependant, ils ne disposent pas du droit de vote au sein du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut mettre un terme à ces missions spécifiques à n’importe quel moment. Ces missions spécifiques doivent être confirmées après chaque assemblée générale.

En général, le conseil d’administration peut également inviter toute personne considérée comme utile ou nécessaire au bon fonctionnement de l’association, sur une base permanente ou ponctuelle.

Le site internet de l’association mentionne les noms et les fonctions de tous les membres du conseil d’administration de même que les noms des membres qui remplissent un mandat spécifique au sein du conseil d’administration.

Article 21 – Description des fonctions

Le président veille à, et assure l’exécution des statuts et du règlement d’ordre intérieur éventuel. Il conduit les réunions et entreprend toutes les démarches nécessaires pour l’exécution des décisions du conseil d’administration. Avec le secrétaire, il signe tous les actes, décisions ou comptes rendus et il représente l’association à chaque fois qu’elle est en contact avec les autorités publiques et les tiers.

Excepté dans les cas où l’assemblée générale a désigné une autre personne à cette fin, il exécute toutes les décisions prises par le conseil d’administration pour mener des actions en justice, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Le vice-président assiste le président dans ses tâches. Au besoin, il remplace le président qui peut lui déléguer ses compétences temporairement.

Le secrétaire est chargé des comptes rendus de l’association. Il rédige les comptes rendus du conseil d’administration et de l’assemblée générale. Il tient à jour la liste des membres de l’association et présente les demandes d’affiliation au conseil d’administration. Il conserve les archives de l’association.

Par rapport aux tiers, l’association est seulement liée par la signature commune du président et du secrétaire. Cependant, ces derniers peuvent toujours explicitement donner procuration à un autre membre du conseil d’administration.

Le trésorier conserve les biens de l’association dont il dresse l’inventaire et dont il assure le maintien. Il est responsable des fonds financiers de l’association et des documents de valeur qui lui sont confiés.

Il enregistre dans la comptabilité la réception des cotisations et les autres montants qui doivent être payés à l’association ou qu’elle doit encaisser, et il fournit des preuves de paiement à cette fin.

La tâche du trésorier est d’établir les comptes annuels et de proposer un budget pour le prochain exercice comptable. Le trésorier détient un droit de signature sur le compte bancaire de l’association. Pour les sommes inférieures à 1000 €, la signature du trésorier suffit. Pour les montants supérieurs, les signatures tant du président ou du vice-président que du trésorier sont indispensables. Les instructions nécessaires à cet égard seront communiquées à la banque.

Article 22 – Le conseil d’administration détient toutes les compétences qui ne relèvent pas juridiquement ou statutairement d’un autre organe de l’association. Il peut déléguer certaines de ces compétences.

Le conseil d’administration est entre autres compétent pour l’engagement et le licenciement du personnel, la rédaction des règlements d’ordre intérieur utiles, la réception des donations, la contraction de prêts hypothécaires, l’émission d’obligations et le règlement d’actions en justice.

Article 23 – Le conseil d’administration peut transférer la direction journalière de l’association à un de ses membres ou à un tiers dont il fixe les compétences.

Article 24 – Par rapport aux membres et aux tiers, l’association est représentée valablement par la signature commune de deux administrateurs mandatés.

Article 25 – Le conseil d’administration se réunit de préférence au moins 4 fois par an. Cependant, le conseil d’administration peut être convoqué à chaque fois que l’intérêt de l’association le requiert, sur invitation du président, du vice-président ou du secrétaire. L’invitation est envoyée par e-mail. Elle communique la date, le lieu et l’ordre du jour du conseil d’administration. Excepté dans les cas dont l’urgence extrême est prouvée, les invitations sont envoyées au moins 8 jours avant le conseil d’administration. Pour l’organisation de ses réunions, le conseil d’administration peut faire usage de moyens techniques comme la téléconférence. Chaque année, au moins une de ces réunions doit avoir lieu sans ces moyens techniques.

Si un problème ou un dossier de nature particulière doivent être exposés, les autres membres ou les non-membres de l’association peuvent être invités à la réunion en vue d’un échange de conseils.

Article 26 – Le conseil d’administration ne peut prendre des décisions que pour autant que 50 % des membres sont présents ou représentés. Toutefois, le conseil d’administration ne peut pas délibérer valablement si seuls les membres d’un même régime linguistique sont présents ou représentés. Les décisions sont prises par une majorité de 70 % des membres présents ou représentés. Chaque membre du conseil d’administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration au moyen d’une procuration. En cas d’égalité des votes, c’est la voix du président qui l’emporte. On ne peut être porteur que d’une seule procuration.

Article 27 – Les décisions du conseil d’administration sont consignées par écrit dans un compte rendu comprenant les notules de l’assemblée générale, publié en ligne pour être mis à la disposition de tous les membres. Les projets de comptes rendus sont approuvés lors de la réunion suivante. Le compte rendu est approuvé lors de l’assemblée générale suivante.

Article 28 – La responsabilité des administrateurs est régulée conformément aux dispositions juridiques d’application.

5. Divers

Article 29 – La langue véhiculaire au sein de l’association est l’anglais.

Cependant, tous les documents officiels sont rédigés en néerlandais.

Article 30 – Pour toutes les situations non reprises dans les présents statuts, on se réfère aux dispositions juridiques d’application.

Article 31 – L’association sera entre autres financée par des subsides, subventions, donations, contributions, dons, legs et autres dispositions reprises dans les dernières volontés et les testaments, accordés pour soutenir tant les objectifs généraux de l’association qu’un projet spécifique. En outre, l’association peut rassembler des fonds de quelque manière que ce soit, pour autant que cela ne soit pas contraire à la loi.

Article 32 – En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, fixe leurs compétences et transfère l’actif net des avoirs sociaux à une association sans but lucratif de même nature dont elle fera mention dans la décision de dissolution.

Article 33 – Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ces statuts, on se réfère à la loi du 27 juin 1921 ou aux dispositions juridiques d’application.